چه؟ (سی مهر ماه تا ششم  آبان ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از سی مهر ماه تا ششم  آبان ماه 1401 در زیر آمده است.

- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، غریبه های آشنا که خفته اند ولی خفته گان خواب آلود را بیدار نموده اند. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.