چه؟ (هفتم تا سیزدهم آبان ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از هفتم تا سیزدهم  آبان ماه 1401 در زیر آمده است. 

- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، آقایان بیژن ذکریائی و احمد عرب. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.