28
چهارشنبه, فوریه

چه؟ (چهاردهم تا بیستم آبان ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از چهاردهم تا بیستم  آبان ماه 1401 در زیر آمده است. 

- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، خانم زلیخا علیخانی و بلندقامتانی که در کف خیابان، مشعل فروزانی شدند تا بر تاریک خانه اشرار بتابند. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.