سیزده‌بدر در انارک

انارک نیوز - صبح راه افتادیم از انارک بریم ونچه. جاده خاکی با عرض عبور یک ماشین و حسابی موجدار بود. از همان ابتدا گرفتار ماشینی شدیم که با سرعت بیست کیلومتر در ساعت می رفت و تمامی ماشین ها که صفی طولانی را تشکیل می دادند، پشت سرش خاک می خوردند. بنده خدا نمی دانست در جاده موجدار، سرعت خیلی کم عذاب آور است و بایستی با سرعت بیشتری برود. چندتایی به جاده آسفالت زدند که عمل خیلی خطرناکی بود.

پیش خود فکر می کردم چه شد جاده آسفالت را از ما گرفتند و به جایش این جاده خاکی را دادند؟