اقلیم اصفهان

انارک نیوز- شهر اصفهان از بخش شمالی و شرقی به کویر و کوهستان کرکس و از بخش غرب و جنوب به کوه‌های زاگرس از جمله زرد کوه بختیاری منتهی می‌شود. رودهایی مانند زاینده‌رود در استان اصفهان نقش مهمی در پیدایش شهر اصفهان داشته‌اند. استان اصفهان باتوجه‌به باد و نزدیکی به منطقه کوهستانی غرب و دشت‌ها دارای سه اقلیم متفاوت است:

در بخش بیابانی بارش بسیار کم و وزش باد زیاد است و شامل مناطقی نظیر شهرستان نائین، بیابانک، انارک و اردستان است.
در ناحیه نیمه بیابانی اصفهان هوا خشک است، اما بارندگی به نسبت ناحیه بیابانی بیشتر است. زاینده‌رود نقش بسیار فراوانی در تعدیل هوای این منطقه دارد.
در بخش نیمه مرطوب و سرد که در غرب و جنوب غربی اصفهان قرار دارد، باتوجه‌به افزایش ارتفاع میزان بارش‌ها افزایش می‌یابد و هوا سردتر می‌شود.