کوتوله

انارک نیوز - شعر زیبای کوتوله از م . راهی، دوشنبه 1392/06/11

سایه‌اش
در دم‌دمای غروب
فریاد برآورد:
ما بلند قامتان جاودانه‌ی تاریخـ....
هنوز پژواک صدایش نمرده بود
که خورشید غروب کرد.