حادثه برای یکی از کارکنان شهرداری انارک

امروز صبح چهارشنبه دهم شهریورماه، یکی از کارکنان صدیق شهرداری انارک دچار حادثه شد.
آقای سعید ثابتی که سالهاست صادقانه در شهرداری انارک بدون هرگونه چشمداشت در هر زمینه ای که کاری از دستش برآید به فعالیت مشغول است امروز صبح هنگام کار دچار حادثه سقوط شد و از ناحیه دست چپ شکستگی پیدا کرد.
امیدواریم ایشان هرچه سریعتر سلامتی خود را بازیابند و دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم. قابل ذکر است سالها پیش نیز حین کار و سقوط دچار شکستگی پا گردیده بودند.