24
شنبه, فوریه

مزایده اموال شهرداری انارک

شهرداری انارک قصد دارد قسمتی از اموال خود را در مزایده به فروش برساند.
مزایده شامل فروش کامیون، مینی لودر، جدول زن و آهن آلات اضافی می باشد. آخرین روز دریافت پیشنهادات 3 مهر ماه می باشد.