رفع حادثه پسزدگی فاضلاب در خیابان فرهنگ شهر انارک

1

به دنبال دریافت گزارش مردمي سامانه حوادث 122 درخصوص اعلام حادثه پسزدگي شبكه فاضلاب در خيابان فرهنگ شهر انارك و با توجه به بازديد انجام شده علت پس زدگي وجود ريشه در مسير مذكور شناخته شد.
از طريق فنر زني امكان رفع حادثه وجود نداشت . بنابراين اين امور آبفای نایین پس از بررسي هاي لازم، نسبت به تعويض شبكه به طول 12 متر از جنس پلي اتيلن و به قطر 250میلیمتر در عمق 2 متر به روش اماني و با همكاري شهرداري اقدام نمود .شايان ذكر است تعداد چهار فقره انشعاب پس از اصلاح مسير مجددا وارد مدار بهره برداري قرار گرفت .

۲ تیر, ۱۴۰۳ - آبفای استان اصفهان