02
شنبه, دسامبر

حضور دکتر صالحی معاون محترم رییس جمهور در انارک

دکتر صالحی دیشب مهمان شهر انارک بود و شب پر ستاره کویر را تجربه نمودند.
ایشان امروز صبح برای بازدید از تاسیسات سایت پسمانداری به محل سایت رفته سپس به معدن قدیمی طالمسی رفتند. بعد از برنامه های کاری نماز را در مسجد چهارده معصوم با مردم به جا آوردند.