دکنر حمید رحیمی پور انارکی

حميد رحيمي پور انارکی،،دكتراي مهندسي عمران -- سواحل و بنادر
مشخصات فردي:
 تاريخ تولد: شهريور / 1340
 محل تولد انارك
 آدرس پستي تهران، سيدخندان ـ خ سهروردي شمالي ـ خ ابن يمين ـ خ سـروش ـ كوچـه شهيد حبيبي ـ پلاك 31، « مهندسين مشاور سبزانديش پايش((ساپ))»
 شماره تماس محل كار: 021 - 88521717، پست الكترونيك Rahimipour@sabzandish.com
سوابق تحصيلي
 كارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1358 تا 1364
 كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1365 تا 1366
 دكتراي تخصصي مهندسي عمران، دانشگاه New South Wales سيدني استراليا، 1369 تا 1373
فعاليت هاي علمي و پژوهشي، عضويت در سازمانها
 عضو كميته بازنگري آئين نامه سازه هاي دريايي، 1378 تاكنون
 عضو انجمن هيدروليك ايران
 عضو انجمن مهندسين عمران ايران
سوابق كاري
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره و مديرعامل، 1384 تاكنون
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره، 1383 تاكنون
 شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، عضو هيات مديره و مدير عامل، 1378 تا 1381
 عضو هيات مديره شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1375 تا 1378
 نماينده سازمان برنامه و بودجه در كميسيون تخصصي آب 1376
 معاونت اجرايي شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1373 تا 1375
 معاونت پژوهشي مركز تحقيقات آب و بررسي طرحهاي برنامه ملي تحقيقات، 1367-1368
 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات آب 1367-1369
 مسئول واحد سازه هاي هيدروليكي مركز تحقيقات آب، 1366-1367
 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، تاكنون -1366
 كارشناس مركز تحقيقات آب، 1364-1366
 كارشناس آموزش پرورش استان هرمزگان، 1361-1363
عناوين پايان نامه هاي تحصيلي
 كارشناسي ارشد: مدل رياضي موج جزر و مدي در رودخانه هاي منتهي اليه به دريا 1366
 دكترا: مطالعه رفتار توده اي ذرات در محيط سيال Studies into the behavior of particle clouds، در اين مطالعات رفتار توده اي ذره اي (نظيـر رسـوب يـا Particle density plume) و پديـده هـاي همرفـت و پخشيدگي و رفتار ته نشيني و انتقال در جريانات چگال مورد بررسي و مطالعه فيزيكي و مدل رياضي قرار گرفته است.
توانائيهاي تخصصي و زمينه هاي مورد علاقه
 طرحهاي توسعه منابع آب و خاك
 طراحي سازههاي هيدروليكي و رودخانهاي
 هيدروديناميك خورها و محيط هاي نيمه بسته
 كاربرد هيدروديناميك در مطالعه مسائل زيست محيطي
 اندازه گيري عوامل هيدروديناميكي رسوب در طبيعت
 جانمايي بنادر و طراحي سازه هاي دريايي
مقالات و تاليفات
 بررسي روند تغييرات نوار ساحلي حد فاصل كنارك و پزم، دومين كنفرانس علوم دريايي ايران، 1375.
 تاثير سيستم هاي گسل بر زمين ريخت شناسي سواحل درياي عمان، اولين كنفرانس زمين شناسي دريايي، .1376
 نقش اندازه گيري پارامترهاي دريايي در طراحي سازه هاي ساحليْ، دومـين كنفـرانس دانشـجويان عمـران، دانشگاه صنعتي شريف، 1375.
 طرح يك سيستم جامعه اندازه گيري پارامترهاي هيدروديناميكي مورد نياز بـراي مـديريت سـواحل و بنـادر كشور، كنفرانس علوم و فنون دريايي، 1376
 تحليلي بر روند تغييرات خط ساحلي درياي خزر در مجاورت دهانه سپيد رود، سومين كنفرانس بين المللـي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، دانشگاه صنعتي امير كبير، آذر ماه 1377
 كاربرد مديريت جامع مناطق ساحلي در بهره برداري منابع همايش توسعه استان گلستان،1377
 روشهاي اندازه گيري مشخصه هاي امواج، اولين كارگاه آموزشي - تخصصي پيشبيني مشخصه ها و الگوي انتشار امواج با نگرش كاربردي بر طراحي سازه هاي دريايي و ساحلي، دانشكده فني دانشگاه تهران، تير ماه .1378
 فرآيندهاي ساحلي، كارگـاه آموزشـي - تخصصـي مهندسـي سـواحل، مركـز تحقيقـات حفاظـت خـاك و آبخيزداري، مرداد 1378.
 كاربرد دريايي رسوبات در برآورد نرخ حمل رسوب، دومـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران، دانشـگاه علـم و صنعت، 1378.
 اندازه گيري پارامترهاي رسوب و جريان در بندر بوشهر، پنجمين كنفرانس سواحل، بنادر و سازههاي دريايي، رامسر، 1381
 بررسي منابع رسوب خور ريگ، سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، تهران 1384.
 اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب در خليج گرگان، ششمين همايش علوم و فنون دريايي تهران 1384.
 پيش بيني الگوي فرسايش و رسوب گذاري در خليج گرگان، پنجمـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران. گرگـان .1384
 Chang Monitoring on Coastal Zone of Oman Sea Using GIS, 2 nd Int. Conf on Environmental Eng (ICEM2) , 1998
 Studies In to The Motion of Particle Clouds, 11th Int. conf. of Fluid mechanics 1992
 Investigation of Quantitative and Qualitative Charracteristics of Inflow to the Proposed Urban Lake at the West of Great Tehran, Pakistan, Journal of Biological Science, 6 (12), P1054-1058, 2003
 Simulation of Thermal Stratification in Urban Man-made Lakes, American Journal of Applied Sciences, No. 131-AJAS, 2004
حميد رحيمي پور انارکی،،دكتراي مهندسي عمران -- سواحل و بنادر
مشخصات فردي:
 تاريخ تولد: شهريور / 1340
 محل تولد انارك
 آدرس پستي تهران، سيدخندان ـ خ سهروردي شمالي ـ خ ابن يمين ـ خ سـروش ـ كوچـه شهيد حبيبي ـ پلاك 31، « مهندسين مشاور سبزانديش پايش((ساپ))»
 شماره تماس محل كار: 021 - 88521717، پست الكترونيك این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سوابق تحصيلي
 كارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1358 تا 1364
 كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1365 تا 1366
 دكتراي تخصصي مهندسي عمران، دانشگاه New South Wales سيدني استراليا، 1369 تا 1373
فعاليت هاي علمي و پژوهشي، عضويت در سازمانها
 عضو كميته بازنگري آئين نامه سازه هاي دريايي، 1378 تاكنون
 عضو انجمن هيدروليك ايران
 عضو انجمن مهندسين عمران ايران
سوابق كاري
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره و مديرعامل، 1384 تاكنون
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره، 1383 تاكنون
 شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، عضو هيات مديره و مدير عامل، 1378 تا 1381
 عضو هيات مديره شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1375 تا 1378
 نماينده سازمان برنامه و بودجه در كميسيون تخصصي آب 1376
 معاونت اجرايي شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1373 تا 1375
 معاونت پژوهشي مركز تحقيقات آب و بررسي طرحهاي برنامه ملي تحقيقات، 1367-1368
 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات آب 1367-1369
 مسئول واحد سازه هاي هيدروليكي مركز تحقيقات آب، 1366-1367
 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، تاكنون -1366
 كارشناس مركز تحقيقات آب، 1364-1366
 كارشناس آموزش پرورش استان هرمزگان، 1361-1363
عناوين پايان نامه هاي تحصيلي
 كارشناسي ارشد: مدل رياضي موج جزر و مدي در رودخانه هاي منتهي اليه به دريا 1366
 دكترا: مطالعه رفتار توده اي ذرات در محيط سيال Studies into the behavior of particle clouds، در اين مطالعات رفتار توده اي ذره اي (نظيـر رسـوب يـا Particle density plume) و پديـده هـاي همرفـت و پخشيدگي و رفتار ته نشيني و انتقال در جريانات چگال مورد بررسي و مطالعه فيزيكي و مدل رياضي قرار گرفته است.
توانائيهاي تخصصي و زمينه هاي مورد علاقه
 طرحهاي توسعه منابع آب و خاك
 طراحي سازههاي هيدروليكي و رودخانهاي
 هيدروديناميك خورها و محيط هاي نيمه بسته
 كاربرد هيدروديناميك در مطالعه مسائل زيست محيطي
 اندازه گيري عوامل هيدروديناميكي رسوب در طبيعت
 جانمايي بنادر و طراحي سازه هاي دريايي
مقالات و تاليفات
 بررسي روند تغييرات نوار ساحلي حد فاصل كنارك و پزم، دومين كنفرانس علوم دريايي ايران، 1375.
 تاثير سيستم هاي گسل بر زمين ريخت شناسي سواحل درياي عمان، اولين كنفرانس زمين شناسي دريايي، .1376
 نقش اندازه گيري پارامترهاي دريايي در طراحي سازه هاي ساحليْ، دومـين كنفـرانس دانشـجويان عمـران، دانشگاه صنعتي شريف، 1375.
 طرح يك سيستم جامعه اندازه گيري پارامترهاي هيدروديناميكي مورد نياز بـراي مـديريت سـواحل و بنـادر كشور، كنفرانس علوم و فنون دريايي، 1376
 تحليلي بر روند تغييرات خط ساحلي درياي خزر در مجاورت دهانه سپيد رود، سومين كنفرانس بين المللـي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، دانشگاه صنعتي امير كبير، آذر ماه 1377
 كاربرد مديريت جامع مناطق ساحلي در بهره برداري منابع همايش توسعه استان گلستان،1377
 روشهاي اندازه گيري مشخصه هاي امواج، اولين كارگاه آموزشي - تخصصي پيشبيني مشخصه ها و الگوي انتشار امواج با نگرش كاربردي بر طراحي سازه هاي دريايي و ساحلي، دانشكده فني دانشگاه تهران، تير ماه .1378
 فرآيندهاي ساحلي، كارگـاه آموزشـي - تخصصـي مهندسـي سـواحل، مركـز تحقيقـات حفاظـت خـاك و آبخيزداري، مرداد 1378.
 كاربرد دريايي رسوبات در برآورد نرخ حمل رسوب، دومـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران، دانشـگاه علـم و صنعت، 1378.
 اندازه گيري پارامترهاي رسوب و جريان در بندر بوشهر، پنجمين كنفرانس سواحل، بنادر و سازههاي دريايي، رامسر، 1381
 بررسي منابع رسوب خور ريگ، سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، تهران 1384.
 اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب در خليج گرگان، ششمين همايش علوم و فنون دريايي تهران 1384.
 پيش بيني الگوي فرسايش و رسوب گذاري در خليج گرگان، پنجمـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران. گرگـان .1384
 Chang Monitoring on Coastal Zone of Oman Sea Using GIS, 2 nd Int. Conf on Environmental Eng (ICEM2) , 1998
 Studies In to The Motion of Particle Clouds, 11th Int. conf. of Fluid mechanics 1992
 Investigation of Quantitative and Qualitative Charracteristics of Inflow to the Proposed Urban Lake at the West of Great Tehran, Pakistan, Journal of Biological Science, 6 (12), P1054-1058, 2003
 Simulation of Thermal Stratification in Urban Man-made Lakes, American Journal of Applied Sciences, No. 131-AJAS, 2004