بریده کتاب: سه خواهر

انارک نیوز - بریده کتاب
زن به شوهر حقه می‌زند و شوهر به زن دروغ می‌گوید و وانمود می‌کنند که هیچی ندیده و هیچی نشنیده‌اند و این رذالت‌ها و مبتذلات خردکننده‌ بچه‌ها را داغان می‌کند و جرقه‌هایی را که شاید توی وجودشان باشد خاموش می‌کند. آن‌وقت آنها هم به صورت موجودات مفلوک و نیم‌مرده در می‌آیند، درست مثل همدیگر و درست مثل پدر و مادرشان!

?سه خواهر
?آنتون چخوف

والدین الگوی تمام‌وکمال فرزندان و اعمالشان هستند.