جشنارک نیلوفری ۱۴۰۰

جشن نیلوفری درنجیل 1400انارک نیوز - جشن نیلوفری درنجیل انارک در سوم فروردین ماه آخرین سال قرن چهاردهم و شرایط کرونایی مات شد.
در میان ناباوری همگان دیروز سوم فروردین ماه 1400 خودروها راهی درنجیل شدند و انارکی ها از شهرهای مختلف پس از طی زمانی که در خودروی خود می ماندند و یا احوال پرسی و شادباشی کوتاه به هم می گفتند با ندیدن میز و تشکیلات سبک سماور و کتری و لیوان های کاغذی یک بار مصرف چای آویشن و شیرینی حاج بادام همیشگی برمی گشتند.
هوا نیمه ابری و بهاری بود و نسیم ملایمی می وزید. این مراسم خودجوش در ساعت 18 پایان یافت.