چه کنیم تا دنیا را زیباتر نماییم؟

انارک نیوز - در اوج مبارزه با نفرت پراکنی نازی ها در جنگ جهانی دوم، نیمولر سرود:

اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،
دیگر کسی نبود تا اعتراض نماید.

چه کنیم تا پیرامون مان را زیباتر نماییم؟ پاسخش بسیار کوتاه است، دیگران را دوست بدار و این را با کلمات، گفتار، کردار و رفتارت نشان و انتقال بده. وقتی به او یاری می رسانید با "شاد می شوم به شما کمک کنم" او را خوشحال نمایید. به همین سادگی!