قابل توجه کلیه سهامداران شرکت تعاونی مصرف کارکنان نخلک

به اطلاع می رساندمجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی روز شنبه مورخ 95/4/19 ساعت ۱۰صبح درمسجدچهارده معصوم (ع)انارک تشکیل می گردد.کلیه سهامداران بادردست داشتن کارت ملی درمحل مذکورحضوربه هم رسانده یاوکیل ونماینده خودرامعرفی نمایند.
محل دریافت وکالتنامه بخشداری انارک.
دستورجلسه :
1-گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2 -انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره
3- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل
4- تعیین خط مشی اینده شرکت
متن کامل اگهی درروزنامه نسل فردا مورخ 6 تیر 95