هردم از این باغ بری میرسد (16)

انارک نیوز - هجدهم خرداد ماه 98 عرصه 50 هزار مترمربعی کارخانه آجر آژند انارک در اختیار نماینده دولت قرار گرفت.
پروژه شترپروری برای تکمیل پرونده از جهاد کشاورزی استان اصفهان به جهاد کشاورزی نایین فرستاده شد و بالاخره در اواسط تابستان 98 پس از تکمیل پرونده به فرمانداری رسید. پس از یک ماه و رسیدن تعدادی دیگر پرونده از صمت و جهاد کشاورزی نایین، در کمیسیون زیربنایی اشتغال شهرستان نایین تمامی پرونده ها و پرونده پرورش شتر که طرح هایشان کامل و بی ایراد بود، تصویب و به کمیسیون زیربنایی استان ارسال شد تا پس از بررسی و تصویب دوباره به فرمانداری شهرستان نایین برگردد.
با توجه به اینکه شتر داشتیم در اواسط مهر ماه به فکر افتادم برای جلو افتادن و جلوگیری از اتلاف وقت و گرانی انشعاب برق و تکمیل فیزیکی پروژه پرورش 450 نفر شتر درخواست انشعاب برق نمایم پس خوشحال به اداره برق نایین مراجعه نمودم و سیر اداری درخواست جریان برق 32 آمپر سه فاز را هم طی نمودم.
چه قدر خوش خیال بودم! 
در پروژه کارخانه آجر آژند انارک که آبی بیش از سه برابر پروژه شترپروری می خواست اصرار از جهاد کشاورزی که بنا بر قرارداد اجاره زمین و بدون توجه به نبود آب موردنیاز بایستی پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد و توقف اجرای بیشتر پروژه آجر آژند انارک با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 40 درصد از من که تا ضمانتی برای تأمین آب پروژه نباشد که قبلاً جزو استعلامهای جهاد کشاورزی بوده و آنرا پذیرفته اند، ادامه نخواهم داد که بالاخره به فسخ قرارداد زمین و بازگشت زمین به دولت منجر شد و اینک در جلسه سوم آذر ماه کمیسیون زیربنایی استان اصفهان که ثلث پروژه پیشین آب می خواستم به دلیل نبودن مدرک تأمین آب پایدار در انارک، پروژه پرورش شتر را بایگانی نمودند.
ای کاش در پروژه آجر آژند انارک این کار شده بود.
وقتی نهم آذرماه در اصفهان پیگیر پرونده بودم تازه فهمیدم ای دل غافل، همه تلاشهای چندساله ام بر باد رفته است. چشمانم سیاهی رفت و باورش برایم دشوار بود.
دوباره به درب بسته برخورده بودم.