بازگشت آقای رجبعلی شفیعی از خانه خدا

رجب شفیعی در بازگشت از حج
دیروز عصر جناب رجبعلی شفیعی از سفر زیارتی خانه خدا به انارک بازگشتند ومورد استقبال همشهریان عزیز قرار گرفتند .

حاج اقا شفیعی زیارت قبول