قابل توجه سهامداران شرکت آجرآژندانارک

انارک نیوز- (نظریه داوری)*** 
شرکت آجر آژند انارک 
با سلام، احتراماً  به موجب تنفیذ ماده 4 قرارداد مورخ 91/02/25 اینجانب مهندس محمدعلی فیض به عنوان داور مرضی الطرفین نظریه خود را در خصوص قرارداد مذکور فی ما بین شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا* و شرکت آجر آژند انارک به شرح ذیل اعلام می دارم: 
با توجه به تحقیقات جامع و صحبت های انجام شده و بازدید دقیق این نتیجه حاصل گردید که شرکت آجر آژند بابت تسویه حساب موضوع قرارداد به لحاظ کیفیت مطلوب کار ارائه شده و تحویل به موقع کار از طرف شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می بایست مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان به شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا پرداخت نماید و از مورخ 90/05/25 به جهت عدم پرداخت، شرکت آجر آژند ملزم به جبران خسارت تاخیر نیز می باشد.
با تشکر - محمدعلی فیض**

* قابل ذکر است آقای حسین فیض پسر آقای مهندس محمدعلی فیض از سهامداران اصلی شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می باشد.
** آقای مهندس محمدعلی فیض علاوه بر داور، ناظر هم بوده اند.
*** این حکم داوری فقط همین یک برگ و فاقد هرگونه پیوست و مستندات می باشد و روی آن "اجرائیه" پرداخت از سوی دادگاه نائین صادر شده است.