05
سه شنبه, مارس

پایان فعالیت رسمی سایت "انارک نت"

سایت "انارک نت" به آدرس anarak.net که بیش از نه سال به شناساندن انارک و فرهنگ انارکیها کمک می کرد تا چندی دیگر از فعالیت خود دست خواهد کشید. این سایت در نمایش جستجوی گوگل در صفحه اول و مطالب و لینکش در صفحات دولتی هم دیده می شد. 
قابل ذکر است در ابتدای فعالیت "انارک نیوز" ما هم از مطالب این سایت کپی برداری کرده ایم. به هرحال آرزوی موفقیت برای گردانندگان آن داریم.