24
شنبه, فوریه

درگدشت بانو طاهره غفاری انارکی

با کمال تاسف و اندوه، درگذشت بانو طاهره غفاری انارکی را در تهران اعلام می نماییم و صبر برای خانواده شان آرزو می کنیم.
ایشان سه شنبه 14 بهمن جان به جان آفرین تسلیم نمودند و فردایش به خاک سپرده شدند. خدا بیامرزدشان.