در ستایش آزادی

مناظره موسی غنی‌نژاد اقتصاددان
موسی غنی‌نژاد با موضوع «لیبرالیسم اقتصادی» گفت: «لیبرالیسم را عده‌ای در ابتدای انقلاب به ناسزای سیاسی تبدیل و همه بدی‌های عالم را در آن خلاصه کردند. برای توضیح لیبرالیسم باید به ریشه‌ها بازگردیم. شکل‌گیری اندیشه مدرن مصادف است با همان لیبرالیسم و لیبرالیسم ضددین نیست. نقطه اول لیبرالیسم ویلیام اکام است؛ او معتقد بود، انسان عقل دارد و کسی قرار نیست، دستور دهد». وی افزود: «جان لاک نقطه عطف بعدی است. او در ادامه تفکر فردگرایی می‌گوید، انسان با جمع تعریف نمی‌شود بلکه با فرد تعریف می‌شود. جان لاک این اندیشه را از جهت سیاسی و اقتصادی بسط می‌دهد. نقطه عطف دیگر، آدام اسمیت این است که می‌گوید در یک مبادله آزادانه شما وقتی می‌توانید ثروت‌تان را زیاد کنید که به نیازهای دیگران پاسخ درست بدهید. با آزاد گذاشتن انسان‌ها، ثروت و رفاه بیشتر ایجاد می‌شود.»
( 01 خرداد 1402 - سازندگی)