24
شنبه, فوریه

نانوایی شهرک شهید رجایی انارک تعطیل است

با خبر شدیم چند روزی است نانوایی شهرک تعطیل است.
بکی از اهالی می گوید: بدون نان هستم و با پای خسته و ناتوان و کهولت سن نمی توانم به نانوایی خیابان شهید فهمیده بروم خدایا چه کنم؟
و دیگری: ناجارم با تاکسی تلفنی بروم برای تهیه چند قرص نان. شما بگوئید هر قرص نان چند؟