خاطرات چند سال زندگی (6)

انارک
انارک نیوز - چرا بدون اطلاع معلم می فرستید؟ بلافاصله از اداره آموزش و پرورش نایین انتقال این همکار را به اطراف خوروبیابانک اقدام نمودند. معلمین دبستان (25 شهریور نخلک) عبارت بودند از آقایان عباس حشمت، کاظمی، بنیادی و آقای زمان که معلم ویژه ریاضی کلاس های بالا بود (چهارم و پنجم) و خانم ها ملکی، فاطمی و قیومی.
در موقع ظهر یکی از دانش آموزان به نام آقای عباس عراقی که صدایش بسیار خوب بود اذان می گفت و دانش آموزان در صفوف منظم نماز می خواندند. سطح فرهنگ اولیا و دانش آموزان بالا بود و مرتب جهت وضع تحصیلی بچه هایشان به مدرسه سرکشی می کردند. آقای حسین پاکروان و فتح اله خلیل زاده و حسن علیزاده از این قبیل بودند. دکتر معدن آقای هنرآموز بود (دکتر تجربی) که واقعاً کارش جالب بود. در سال 53-52 تعداد محصلین دبستان در حدود 180 نفر بود.
یکی از محصلین پسر که کلاس دوم بود روزها در سر کلاس حالت افسردگی و چرت داشت. بعداً که بررسی کردیم متوجه شدیم که چون پدرش معتاد است، اعتیاد به محصل بی گناه هم اثر کرده و به همین جهت در سر کلاس کسل و پژمرده می باشد.
(کتاب انارک - اسماعیل مختاری)