بریده کتاب: قدرت بی‌قدرتان

انارک نیوز - بریده کتاب
زندگی در نظام پساتوتالیتر آکنده از دورویی و ریا و دروغ است.
حکومت بوروکراتیک، حکومت مردمی خوانده می‌شود.
کارگران به نام طبقه کارگر، به بردگی کشیده می‌شوند.
به خواری و خفت کشاندن افراد، به عنوان آزادی تمام‌عیار عرضه می‌شود.
محروم کردن افراد از اطلاعات، اطلاع‌رسانی خوانده می‌شود.
استفاده از قدرت برای ملعبه‌سازی، نظارت عمومی بر قدرت و سوء‌استفاده دلبخواهی از قدرت، رعایت قانون خوانده می‌شود.
سرکوب فرهنگ، رشد و توسعه فرهنگ خوانده می‌شود.
فقدان آزادی بیان، در لباس عالی‌ترین شکل آزادی ارائه می‌شود.
انتخابات‌های نمایشی مضحک، عالی‌ترین شکل دموکراسی اطلاق می‌شود.

?قدرت بی‌قدرتان
?واتسلاف هاول