بریده کتاب

انارک نیوز - بریده کتاب
کسانی که بد را در مقابل بدتر انتخاب می‌کنند به سرعت تمام فراموش می‌کنند که بد را انتخاب کرده‌اند.
استدلال کمتر بد یکی از سازوکارهای ماشین وحشت و آدم‌کشی نظام است.
از اصل انتخاب بد به جای بدتر آگاهانه استفاده می‌شود تا مردم برای پذیرفتن شر به معنای دقیق کلمه آماده شوند.

?هانا آرنت، فیلسوف سیاسی و تاریخ‌نگار آلمانی آمریکایی
?از مقاله مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری