همدردی با همه مردم ایران

استاد محمدرضا شجریان رفت اما این نام در خاطره ایران هرگز نمی میرد...
مردی که در سمت درست تاریخ ایستاد و راه حقیقت را نشان داد...
مردم ما نه تنها شجریان را با ربنا و مرغ سحر، سرای امید و یا قاصدک
که با زبان آتش می شناسند...
شجریان سمت مردم ایستاد و جایگاهی را به نام خودش ثبت کرد و سند زد که هرگز از دست نخواهد رفت...
تاریخ ایران خسروی آواز را نه به خاطر نه به خاک
که به قلب خود خواهد سپرد...
دلمان همیشه بعد از این برایش تنگ خواهد شد...
صدای رسای مردم ایران درگذشت.