تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست (7)/ ت.ر.س_د.ر.آ

انارک نیوز - حاکمیت و جامعه باید بر هم تأثیر متقابل گذارند. حاکمیت ابزارهای سه گانه ای برای دیکته کردن دستورات خود دارد، قوای مقننه، قضائیه و اجرائیه. اگر حاکمیت به سوی متمرکز کردن زر و زور و تزویر در دستان خود شود و آنرا در سطح جامعه پخش نکند می شود اشتیاق دیوانه وار به جمع آوری ثروت، قدرت و تبلیغات.
هزاران سال پیش زرتشت گفته است: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. هرگاه در این سه گانه تعادل برقرار نباشد تمامی ساختمان آزادی، دادگری و رفاه فرو می ریزد.
در هر جامعه ای با نگاه گذرا به میزان نزدیکی مردم به آزادی، دادگری و رفاه یا در مقابل آن، ترس، رنج و سانسور به واقعیت نیّات پاک یا پلید حاکمان و میزان اشتیاق به خدمت آنان پی برد.
دوستی تعریف می کرد کارگزاران باید سه پاکت در کشوی میز خود نگه دارند، پاکت اول برای هنگام روی کار آمدن، شامل نامه ی پیشنهاد به دادن وعده های زیاد، پاکت دوم برای هنگامی که وعده دادن کارساز نمی باشد پس شامل نامه ی پیشنهاد به گردن انداختن تمامی مشکلات به گردن تیم پیشین و پاکت سوم برای هنگامی که اوضاع به هم خورده است و موقع رفتن  شده است شامل نامه ی دادن همین پاکت های سه گانه به تیم بعدی.