01
یکشنبه, اکتبر

بارش باران وسیل

بارش باران همراه با باد شدید وطوفان چهره انارک را دگر گون کرد .بارش همراه با باد وطوفان از ساعت 17 اغاز وتا ساعت 17:30 دقیقه ادامه داشت .این باران باعث جاری شدن سیل در خیابانها ومعابر شد .شدت باد به حدی بود که باعث ویران شدن قسمتی از دیوار حیاط مرکز بهداشت.دیوار حیاط منزل آقای ایرانپور در خیابان فرهنگ وهمچنین قسمتی از دیوار مرغداری آقای جمعیان شد.یکی از همشهریان نیز در سیل گرفتار شده بود که به خواست خداوند نجات پیدا کرد.سیل به جاده های روستایی هم خساراتی وارد کرد.این باران باعث شد تا بعد از گذشت 5سال از کوهای صفا وچرتغالو سیلاب جاری شود وکانال شهرداری بالاخره آب را درخود حس کند.سد دره انجیر هم دوباره با این باران بهاری لبی تر کرد .خداوند را شاکریم