02
شنبه, دسامبر

ترفیع مهندس مسعود مطلبی

انارک نیوز- جناب مهندس مسعود مطلبی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت معدنی استان تبریک عرض می کنیم و از حضرت حق توفیق روز افزون شمارا خواستاریم.
(مدیریت معدن کوه سفید معراجی)