حضور نماینده در انارک

پریروز جمعه 14 اسفند ماه، صبح جدود 10 و نبم صبح نماینده محترم دوره دهم مجلس آقای عباسعلی پوربافرانی در مسجد جامع حضور به هم رساندند و به سخترانی پرداختند. ایشان پس از حدود یک ساعت انارک را به مقصد نماز جمعه نایین ترک کردند.
از وعده های ایشان یک دفتر  ارتباط مردمی و گذاردن وقت برای مردم انارک در هر شش ماه یکبار از صبح تا شب بود.