آغازبرداشت ریواس دراستان اصفهان

برداشت گياه دارویی ریواس از 42 هزار هکتار مراتع طبيعی استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما ٬ رئيس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان امروز گفت : برداشت ریواس تا اواسط اردیبهشت در مناطق کوهستانی استان ادامه دارد و پيش بينی می شود حدود 11 هزار کيلوگرم از این محصول برداشت شود.
آبتين ميرطالبی با اشاره به اینکه بيشترین برداشت این گياه از مناطق کوهستانی انارک نایين است٬ افزود : در شهرستان های سميرم ٬ تيران و کرون ٬گلپایگان ٬ فریدن ٬ چادگان ٬ شاهين شهر و ميمه و نطنز به صورت طبيعی این گياه می روید . ریواس یا ریباس یا ریواج گياهی علفی از تيره ترشک ها و دارای ساقه های هوایی و برگ های آن محتوی مواد ذخيره ای و اسيدی است.
این گياه هنگام بهار در ارتفاعات زاگرس و البرز و مناطق برخوردار از آب های راکد می روید. ریواس در درمان یرقان ٬ خونریزی روده ای ٬ ورم ملتحمه چشم ٬ جراحات ناشی از ضربات و صدمات جسمانی ٬ زخم های چرکی سطحی و سوختگی های حرارتی کاربرد دارد.
(۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵ فروردين ۱۰ :تاریخ ۱۰۷۸۷۲۸ :خبر کد)