توزیع بيش از پنجهزاركيلوگرم گوشت قرباني در عيد قربان بين مددجويان

پنجهزارو ۱۵۰ كيلوگرم گوشت قرباني اهدايي به بهزيستي شهرستان نايين در روز عيد قربان بين يكهزارو ۳۰ خانوار از مددجويان اين نهاد توزيع شد.
رييس اداره بهزيستي نايين روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: ۳۰۰كيلوگرم گوشت قرباني اهدايي به مددجويان زير پوشش اين نهاد در انارك وچوپانان تحويل شد. وي اظهارداشت: يكهزارو ۸۰۰ خانوار زيرپوشش بهزيستي شهرستان نايين قرار دارند.
(۱۴:۳۶ - ۰۲/۰۷/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۷۷۱۸۷۹ :خبر كد)