گازرساني به انارک و چوپانان

گازرساني به چهار شهر كويري خور، جندق، فرخي و انارك و همچنين روستاي چوپانان در شرق اصفهان در برنامه مطالعاتي شركت گاز استان اصفهان قرار گرفته است.
به گزارش ايرنا، روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان روز يكشنبه به نقل از مدير عامل اين شركت اعلام كرد: اميد است با ايجاد شرايط لازم، بزودي اين طرح اجرايي شود. مدير عامل شركت گاز استان اصفهان در ديدار با فرماندار شهرستان نائين با اعلام اين خبر گفت: گاز طبيعي در توسعه اقتصادي و رفاه عمومي جامعه نقش زيادي دارد... سهراب مظفر نجفي، گاز را عنصر حياتي و زيربنايي توليد عنوان و اضافه كرد: شركت گاز استان در راستاي حمايت از صنعت و توليد داخلي با بسياري از واحدهاي صنعتي تا حد ممكن همكاري و مساعدت داشته است.
مدير عامل شركت گاز اصفهان براي بررسي موضوع گاز رساني به چهار شهر كويري استان از جمله خور، جندق، فرخي، انارك و همچنين روستاي چوپانان به شهرستان نائين سفر كرد.
(۱۸:۳۵ - ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۰۳۹۲۲۲ :خبر كد)