بهسازی و روکش آسفالت راههای اصفهان

تجهیز، تکمیل و بهسازی راههای استان اصفهان با اختصاص اعتبارمحقق می شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان٬رئیس اداره کل نگهداری راههای استان به سروسامان بخشیدن راههای اصفهان اشاره کرد و گفت: ... هم اکنون در حال لکه گیری محور.. انارک – نایین ...
(۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵ تير۲۹:تاریخ ۵۶۹۸۶۸۵ :خبر کد)