روز تبعید برادر امام

١۶ مھر ١٣۴۶، ساواک دستور تبعید آیت الله پسندیده را صادر کرد. وی امور مربوط به دفتر حضرت امام خمینی را انجام میداد.
... در پی درگذشت آیت الله سیدمصطفی خمینی فرزند امام که به سفر سیداحمدآقا به نجف و ماندن وی نزد امام انجامید، آیت الله پسندیده تا زمان انقلاب مسئولیت ھای مربوط به بیت امام در قم را به تنھایی برعھده گرفت. حضور او در بیت امام یکی از عوامل مھم ارتباط انقلابیون با امام در نجف اشرف و نوفل لوشاتو بود. به ھمین دلیل بود که ساواک با خطرناک تشخیص دادن حضور او در قم، در یک دادگاه فرمایشی آیت الله پسندیده را برای مدت سه سال به شھر کویری انارک تبعید کرد. ولی آیت الله پسندیده حکم غیرقانونی تبعید را نادیده گرفت و با شھامت به قم بازگشت.
... مرحوم آیت الله پسندیده پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز علی رغم موقعیت ویژه اى که از مراتب علم و تجربه و مبارزات مستمر خویش داشت ھمچون گذشته افتخار وکالت امام خمینى (ره) را در امور شرعى مردم به عھده گرفت و در طول سالھاى پس از پیروزى با بزرگوارى و بى ھیچ ادعا و توقعى و بدون کمترین تغییرى در مواضع و مشى و شیوه زندگى خویش ھمان مسیر روشن گذشته را تعقیب نمود.
سرانجام این عالم ربانی و فقیه سترگ در 22 آبان سال 1375ھجری شمسی بعد از حدود یک قرن زندگی پرفراز و نشیب در سن 100سالگی بدرود حیات گفت و در مسجد بالاسر حضرت معصومه ( س ) به خاک سپرده شد.
(خبرگزاری فارس / تاریخ - تاریخ معاصر / شماره : 13930716000324 / 93/07/16 - 10:10)

انارک نیوز: لطفاً برای تکمیل خبر سری هم به  "درتبعید / گفت‌و‌گوي با سيدهادي خسروشاهي" بزنید،