ریگزار نفرین شده

برترین ها- در ھمه منابع از وحشتناک بودن این ریگزار سخن گفته اند، در حالیکه تحقیقات درباره ی آن تا به حال ضعیف و محدود بوده و ھنوز وھم از ماجراجویی در کویری که می گویند برگشت از آن ممکن نیست، دور نشده است.
ریگ جن در قلب کویر مرکزی ایران، در جنوب سمنان، شرق دریاچه نمک، شمال انارک و غرب جندق قرار دارد که به دلیل وسعت زیاد، گرمای شدید، نداشتن چشمه و چاه آب و باتلاقھای نمک صحرایی صعب العبور است که نامش در نقشه ھا کمتر آمده و چندان محل گذر کویرنوردھا نیست.«سون ھدین»، کویرنورد سوئدی نخستین گردشگر خارجی بود که در سال 1900 میلادی سعی کرد به ریگ جن برود، نوشتهھای او، 30 سال بعد «آلفونس گابریل» کویرنورد دیگری را به ایران کشاند تا این ماجراجویی را کامل کند، اما ھیچ یک موفق نشدند این ریگزار را کامل بپیمایند، با این حال ھدین در کتابی با عنوان «صحراھای ایران» شرحی از ریگزار جن داده است.
به باور حاشیه نشینان، ریگ جن نفرین شده است. روایت میکنند، در قدیم کاروانھا و مسافران ھرگز از این کویر عبور نمیکردند. در گذشته این باور وجود داشت که این سرزمین محل زندگی شیطان و جنھا است. مردم محلی میگویند، ھر کسی وارد این سرزمین شده زنده نمانده و ناپدید شده است. ریگ جن را مثلث برمودای ایران میدانند.

سون ھدین در کتابش افسانه ھایی را از مردم بومی آن منطقه روایت کرده که گفته اند: در مرکز «کویر جن» بھشت گمشده ای وجود دارد. در آن بھشت دریاچه ای با جنگل انبوه است که شیاطین پشم شترھا را در آنجا رھا کرده اند و ھرکس به آن منطقه دست یابد، ثروتمند خواھد شد، درحالیکه چنین روایتی صادق نیست.
پس از تلاشھای ناکامی که برای پیمایش کامل ریگزار جن صورت گرفت، سرانجام کویرشناسی ایرانی به نام «علی پارسا» به ھمراه اسماعیل میرانزاده که آن زمان رییس پارک ملی کویر بود، حدود 70 سال بعد از «گابریل» ریگ جن را ھوایی پیمودند تا اثبات کنند، موضوع شگفت انگیزی در این کویر نیست. پارسا سپس این مسیر را زمینی طی کرد، البته با تجھیزات کامل و گرفتار شیاطین و جنھا ھم نشد.
با این حال ھیچگاه برای اولین تجربه ی کویرنوردی، ریگزار جن پیشنھاد نمی شود، چون نقشه ی دقیقی از آن موجود نیست و مسیرھا به طور مشخص ثبت نشده است و در این صورت رفتن به آن ھمانا قوت بخشیدن به افسانه ھایی است که می گویند؛ «ھر کسی وارد این سرزمین شده، زنده برنگشته!»
(١٣٩٣ آبان ١٨ : ١۵٠٨۴٩)