مرغداری های موجود در انارک

انارک به جز مرغداری قدیم پیوک، دو مرغداری مکانیزه دیگر در نزدیک اسماعیلان دارد که یکی نیمه تمام است و به جاده انارک-نایین نزدیکتر می باشد و  امید می رود در اوایل سال آینده به بهره وری برسد. اما دیگری که به اسماعیلان نزدیکتر می باشد حدود دو ماه است که برای اولین بار جوجه ریزی نموده است و تابحال بایستی آنها را روانه بازار کرده باشد.
خسته نباشید ای کارآفرینان عزیز و آفرین به همت شما.